Akcia!

Úradné overenie určeného meradla

Original price was: 41.67€.Current price is: 30.00€. bez DPH | 36.00 s DPH |

Určené meradlá uvedené na trh podliehajú pred uvedením do používania posudzovaniu zhody podľa osobitného predpisu13) a počas používania následnému overovaniu. Po vykonanej kontrole podliehajú prvotnému overeniu, ktoré platí u váh s automatickou činnosťou zvyčajne 2 roky.

§ 11 Určené meradlo – v našom prípade váha

(1) O zaradení meradla do skupiny určených meradiel rozhoduje účel jeho použitia a používanie

a) pri meraní, ktoré súvisí s platbami,
b) pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia,
c) pri príprave spotrebiteľského balenia,
d) v inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávny výsledok merania môže poškodiť záujmy fyzickej osoby, právnickej osoby alebo verejnosti, alebo
e) pri meraniach, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

(2) Meranie súvisiace s platbami je najmä meranie

a) v obchodných vzťahoch,
b) na určovanie ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi alebo
c) na účely výpočtu ceny, poplatkov, taríf, cla, daní, zvýhodnení, pokút, náhrad, odškodnenia, poistenia alebo podobných platieb.

(3) Bez vykonania metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody sa určené meradlo nesmie uviesť na trh a používať.

(4) Pri používaní určeného meradla na účel podľa odsekov 1 a 2 je hodnotou meranej veličiny hodnota materializovanej miery alebo hodnota indikovaná určeným meradlom.

-
+

Popis

Popis

Úradné overenie

Určené meradláPoužívate váhu – určené meradlo a strácate sa v zákonoch?

Tu je pár tipov o súvisiacej legislatíve a praxi :

Povinnosti užívateľa váhy- určeného meradla podľa zákona o metrológii:

  • Používať určené meradlo tam, kde je to predpísané
  • Používať meradlo vhodné na daný účel
  • Udržiavať používané meradlo v náležitom technickom stave
  • Predkladať ho na metrologickú kontrolu (overenie)
  • Viesť evidenciu určených meradiel

Predkladať váhu na metrologickú kontrolu počas používania meradla, tzv. následné overenie, sa vyžaduje ak:

  • Uplynul čas platnosti overenia
  • Meradlo je poškodené, bola vykonaná jeho oprava či nastavenie, stratilo svoje metrologické vlastnosti, má poškodenú overovaciu značku či výrobný štítok a pod.

TIP: Zákon ukladá povinnosť predložiť meradlo na metrologickú kontrolu UŽÍVATEĽOVI určeného meradla. Ak máte viac takýchto meradiel, nemáte personálne ani kapacitné možnosti zabezpečiť túto činnosti sami, môžete využiť ustanovenia Obchodného a/alebo Občianskeho zákonníka a preniesť túto svoju povinnosť (mandátnou zmluvou, splnomocnením a pod.) na inú osobu (Vášho servisného partnera, dodávateľ váh a pod.).