Licenčné podmienky a rozsah záruky na program:
 ExVan2 pre tlač z VRP 2

MONA o.z. zaručuje, že distribuovaný program cez Google Play portál bol verifikovaný a zaručuje správnu inštaláciu programu do zariadenia užívateľa. MONA o.z. neposkytuje žiadne iné záruky a ani na seba neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v súvislosti s použitím dodaného softvérového produktu. Kúpou softvéru (programu alebo jeho upgrade) si užívateľ kupuje iba licenciu na používanie tohto softvéru podľa podmienok stanovených MONA o.z., výkon majetkových práv, ale zostáva aj naďalej výhradne v právomoci MONA o.z.. Právo používať konkrétnu licenciu softvéru vzniká koncovému užívateľovi dňom pripísania príslušnej peňažnej čiastky za používanie tejto licencie, na účet MONA o.z., alebo na účet autorizovaného predajcu softvéru MONA o.z..

MONA o.z. ako vykonávateľ autorských a majetkových práv si vyhradzuje právo neposkytnúť užívateľovi licencie program popr. upgrade programu v prípade, že bude zistené porušenie týchto licenčných podmienok užívateľom.

Užívateľ nesmie:

 1. Vykonávať na dodanom softvérovom produkte akékoľvek zmeny, ani ho dekódovať a využívať tak získaný kód alebo databázu, alebo ich časti samostatne, alebo v spojení s iným programovým vybavením. Pri spojení alebo používaní nášho softvéru (alebo jeho častí) s iným programovým vybavením, na ktoré užívateľ nemá písomný súhlas od MONA o.z., okrem iného, stráca licenciu na používanie softvéru bez náhrad.
 2. Poskytnúť ani zapožičať dodaný softvérový produkt ani jeho časť tretej osobe, alebo umožniť tretej osobe (bez zakúpenia riadnej licencie na to určenej) využívať dodaný softvérový produkt pomocou tzv. terminálových služieb – vzdialenej plochy cez internet a pod…
 3. Predať dodaný softvér ani sa zriecť užívateľských práv v prospech tretej osoby. (Môže sa iba zriecť užívateľských práv bez náhrady.)

Užívateľ je povinný:

 1. Zabrániť prípadnému odcudzeniu dodaného softvérového produktu.
 2. Pred nasadením softvérového produktu na praktické využívanie sa plne oboznámiť so všetkými jeho funkciami, aj s funkciami nepopísanými v manuáli a s funkciami operačného systému, v ktorom je softvérový produkt používaný.
 3. Okamžite skontrolovať všetky výstupy z programu s aktuálnou daňovou a právnou legislatívou, v prípade nezrovnalostí urobiť príslušnú nápravu.
 4. Zabrániť prístupu k programu osobám, ktoré nepoznajú jeho funkcie a funkcie operačného systému, v ktorom je program používaný.
 5. Používať program iba na bezporuchových zariadeniach nenapadnutých počítačovými vírusmi.
 6. Uskutočňovať pravidelné aktualizácie (viackrát ročne cez internet) dodaného softvérového produktu.

Technické predpoklady funkčnosti aplikácie – software

 1. Aplikáciu dodávame so zárukou kompatibility pri inštalácii na  zariadenie s operačným systémom Android 6 až 12, nezaručujeme kompatibilitu nášho softvéru s produktmi tretích strán.
 2. Môžeme Vám zaručiť funkčnosť a poskytnúť podporu, iba ak používate verziu Android 5.0 až Android 12.
 3. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za závady a škody spôsobené úpravami zdrojových kódov aplikácie z Vašej strany a v prípade, že zmeníte alebo inak zasiahnete do zdrojového kódu aplikácie, nebudeme Vám poskytovať podporu súvisiacu s chybami.

Aké sú licenčné podmienky a akú Vám poskytneme podporu a aktualizácie?

 1. Uzatvorením objednávky Vám poskytujeme licenciu k nášmu softvéru, a to v rozsahu podmienok všeobecnej verejnej licencie.
 2. Každé udelenie licencie podľa týchto podmienok je viazané na jednu aplikáciu.
 3. Po dobu 12 mesiacov od uzavretia zmluvy Vám budeme poskytovať podporu s inštaláciou aj s prevádzkou prostredníctvom telefonického poradenského servisu, a ako e-mailový poradenský servis, stačí nám zaslať e-mail na adresu info@epokladna.sk, v ktorom uvediete aspoň všeobecný popis problému, a my sa Vám čo najskôr ozveme.
 4. Po dobu 12 mesiacov od uzavretia zmluvy pre Vás sprístupníme aktualizácie software, ohľadom ktorého bola zmluva uzavretá.
 5. O početnosti a rozsahu aktualizácií softvéru rozhodujeme my.
 6. Doba dostupnosti podpory je vo všedné dni v dobe od 8 do 16,30 hodín.
 7. Nezaručujeme konkrétnu reakčnú dobu, ale vždy sa ju snažíme čo najviac skrátiť.
 8. Táto podpora a aktualizácie nie sú poskytované v prípade, že je licencia k softvéru udelená zadarmo. Tieto licencie sú na e-shope zadarmo dostupné preto, že Vám môžu pomôcť pri používaní Vašich zariadení.

  MONA o.z. upozorňuje užívateľov, že softvérový produkt /aplikácia/ je chránená, okrem iného, licenčným kľúčom. Zadaním licenčného kľúča do aplikácie  užívateľ súhlasí s týmito licenčnými podmienkami.

   

  V prípade porušenia hore uvedených licenčných podmienok stráca užívateľ programu licenciu na používanie programu bez náhrad (z čoho vyplýva aj strata nároku na akýkoľvek zvýhodnený upgrade programu) a môže byť voči nemu vedené súdne stíhanie podľa Autorského zákona za zneužitie práv na používanie softvéru.