MRP-K/S – Účtovný systém 3. generácie – obchod, sklad, reštaurácia

398.32 bez DPH | 477.98 s DPH |

Vlajková loď účtovných programov MRP!

Ucelený účtovno-informačný systém, ktorý posúva hranicu dokonalosti a vytvára tak nové merítko kvality v oblasti účtovných systémov. MRP-K/S v sebe spája na jednej strane mohutný nástroj pracujúci s maximálnou precíznosťou a spoľahlivosťou (vďaka použitej technológii Klient/Server) a na druhej strane si udržuje jednoduchosť a ladnosť ovládania, flexibilitu k meniacej sa legislatíve a intuíciu k rastúcim potrebám užívateľov. Snahou tvorcov tohoto systému bolo vytvoriť dielo, ktoré by v maximálnej možnej miere dokázalo povzniesť a nadchnúť obsluhujúci personál aj pri takej (na prvý pohľad nezaujímavej) činnosti, akou je spracovanie dát účtovných agend. Vďaka použitej vysoko produktívnej technológii DMAL®  sa MRP podarilo dosiahnuť aj bezkonkurenčné ceny tohoto systému. Je určený firmám a podnikateľom, požadujúcim na prvom mieste spoľahlivosť a bezpečnosť firemných dát. Tento účtovný systém je možné prevádzkovať ako v lokálnej počítačovej sieti, cez internet tak aj len na jednom počítači.

Na sklade

-
+
Katalógové číslo: MRPKS Kategória: Značka:

Popis

Popis

Základné vlastnosti účtovného systému MRP-K/S

 • Maximálna spoľahlivosť chodu a bezpečnosť ukladaných dát akú môžete v súčasnosti získať len pri použití tých najšpičkovejších informačných technológií.
 • Radikálne zvýšená odolnosť účtovných dát proti napadnutiu bežnými počítačovými vírusmi.
  Zo všetkých doposiaľ známych vírusov stiahnutých z internetu sa nám nepodarilo nájsť taký, ktorý by bol schopný z klientskej stanice zničiť alebo len poškodiť dáta na testovanom serveri. Tento server nebol súčasne využívaný ako klientská stanica a boli na ňom prevedené bežne dostupné softvérové zabezpečenia.
 • Jednoduchosť ovládania. Pri samotnom návrhu sme vychádzali z ovládania, ktoré sme použili pri vizuálnom účtovnom systéme. Ovládanie programu sa nám podarilo upraviť tak, že užívateľ, ktorý bude mať záujem prejsť z nášho vizuálneho účtovného systému na účtovný systém MRP-K/S, na prvý pohľad ani nespozoruje, že pracuje na celkom novom a inom systéme.
 • Jednoduchá inštalácia. Je bežné, že inštalácia iných aplikácií typu Klient/Server trvá až niekoľko dní a musia ju prevádzať iba špičkoví odborníci vyškolení priamo tvorcom programu. Inštaláciu MRP-K/S na jeden počítač dokáže zvládnuť aj bežný uživateľ a čas inštalácie bude porovnateľný s inštaláciou iných bežných programov, ktoré nie sú aplikáciou typu Klient/Server! Inštaláciu na viac počítačov v sieti síce neodporúčame zveriť úplnému laikovi – postačí ale priemerný užívateľ (alebo správca) sieťových aplikácií.
 • Veľká rýchlosť v sieťach LAN. Užívateľ zvyknutý pracovať iba na jednoduchých lokálnych počítačoch pravdepodobne ani nespozná, že pracuje na sieťovej aplikácii. Pri niektorých vybraných funkciách sa dokonca podarilo zvýšiť rýchlosť až niekoľkonásobne v porovnaní s inými sieťovými aplikáciami, ktoré nie sú typu Klient/Server.
 • Veľká prispôsobivosť rôznym firemným potrebám. Aj keď už v základnej cene sú obsiahnuté všetky bežné moduly, ktoré MRP-K/S ponúka, jednotliví užívatelia ich môžu alebo nemusia všetky využívať. Pri moduloch, ktoré sa užívateľ rozhodne využívať, si naviac môže upraviť ich činnosť rôznymi zmenami v nastaveniach. Celý systém ponúka cez 1000 preddefinovaných výstupných zostáv. V prípade, že by aj tak niekto potreboval vytvárať podľa svojich potrieb nové zostavy, dokáže to urobiť jednoduchým spôsobom pomocou implementovaného editora výstupných zostáv.
 • Možnosť vedenia účtovníctva teoreticky až 9998 firmám, čo s obľubou využívajú účtovné firmy a daňoví poradcovia. Tí na tomto účtovnom systéme oceňujú (okrem iného) aj možnosť vytvárania rôznych krížových kontrol a analýz hospodárenia firiem. To im potom umožňuje navrhovať svojím klientom optimalizáciu daňovej záťaže v rámci platných zákonných predpisov.
 • Veľmi priaznivá cena, ktorú sa podarilo dosiahnuť najmä použitím novo vyvinutej DMAL® technológie. Doteraz bolo zvykom, že aplikácie typu Klient/Server si kupovali najmä majetnejšie firmy a veľké korporácie. Je bežné, že cena klasických aplikácií typu Klient/Server od iných výrobcov býva rádovo vyššia, ako cena riešenia MRP®-K/S.

Základné moduly účtovného systému MRP-K/S

Peňažný denník

umožňuje vedenie evidencie o príjmoch výdajoch, v členení potrebnom pre zistenie základu dane, pokladničného denníka, bankovej knihy, sledovanie DPH,…. Kedykoľvek Vás informuje o stave Vašich finančných a materiálových prostriedkov, o celkovom hospodárení až do konečnej ročnej uzávierky (prehľad o majetku a záväzkoch, prehľad o príjmoch a výdajoch). Modul umožňuje sledovať hospodárenie aj za jednotlivé strediská a zakázky. Výstupy dokáže exportovať aj do iných windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovať homebanking a podporuje obchodovanie prostredníctvom Internetu.

 

penden_s

 

 

ucden_s

Účtovný denník

s možnosťou vedenia podvojného účtovníctva na syntetických a analytických účtoch s podrobnými výstupnými zostavami ako napr.: hlavná kniha syntetickej a analytickej evidencie, saldokonto, zoznam daňových dokladov, výpočet a tlač priznania k DPH, výpočet a tlač Súhrnného hlásenia, vedenie pokladní v tuzemskej aj zahraničnej mene, pokladničné doklady, výkaz ziskov a strát, predvaha, súvaha, cash flow a pod.- len pre podnikateľské subjekty.

 

Prijaté/vydané faktúry

s výstupnými zostavami ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod. Pri výbere týchto výstupných zostáv je možné ešte naviac použiť rôzne filtre ako: časové rozlíšenie, rozlíšenie podľa čísel faktúr, čísel zákáziek, čísel stredísk. Rieši elektronickú fakturáciu s digitálnym podpisom PDF dokladov, INHOUSE a ISDOC formát, do faktúr a predfaktúr vkladá QR kódy s platobnými údajmi. S modulmi faktúr je možné robiť rôzne doplnkové funkcie – využívať rôzne číselné rady, robiť opravy, kópie a storná faktúr, exportovať výstupy do txt, dbf a xls súborov, exportovať údaje z prijatých faktúr priamo do príkazov na úhradu, …V prijatých faktúrach kontroluje spoľahlivosť platcov DPH a ich účty.

Tento modul umožňuje importovať/exportovať faktúry z/do modulu Fakturácia MRP-Vizuálneho účtovného systému. Takže účtovné firmy môžu používať MRP-K/S, zatiaľ čo obyčajný živnostník môže používať len vizuálnu Fakturáciu a exporty z nej odovzdávať účtovnej firme, ktorá mu v MRP-K/S vedie kompletnú účtovnú agendu.

 

faktury_s

 

 

objedn_s

Objednávky

Prijaté/vydané objednávky s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad. Možnosť čiastočného vybavenia objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovom formáte (tzv. “inhouse” formát). Možnosť definície zmluvnej ceny alebo stanovenie ceny až v okamihu vybavenia. Možnosť blokovania riadku objednávky z dôvodu nedostupnosti tovaru.

 

Mzdy a personalistika

personalistika_s

Medzi hlavné výhody modulu patrí to, že umožňuje:

 • vedenie mzdovej a personálnej agendy pre neobmedzený počet zamestnancov;
 • vystaviť neobmedzený počet miezd;
 • výpočet náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti;
 • vykonať mesačnú uzávierku a uzamknutie už vystavených miezd;
 • vytlačiť rôzne výstupné zostavy (výplatné lístky, mzdové listy, sumarizácie, výkazy poistného atď.);
 • exportovať výkazy pre Sociálnu poisťovňu do XML súborov, aj výkazy pre zdravotné poisťovne;
 • generovať registračné listy pre Sociálnu poisťovňu a oznámenia o zmene platiteľa na zdravotné poistenie;

 

Adresár dodávateľov/odberateľov

s možnosťou rôzneho vyhľadávania ako napr. podľa názvu firmy, mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, mesta, PSČ, poznámky k danej firme a pod. Umožňuje ďalej tlačiť zoznamy adries podľa rôznych filtrov, tlač adresy na obálky alebo na adresné samolepiace štítky rôzných formátov, triedenie adries podľa typu s možnosťou ďalšieho členenia.

 

adres_s

 

crm_s

CRM

alebo Customer relationship management umožňuje sledovať činnosť na firme, pridelovať úlohy pracovníkom, združovať aktivity pod spoločné projekty.
Efektívne rieši obojstrannú komunikáciu medzi firmou a jej zamestnancami a zákazníkmi. Aktivity sú prehľadne usporiadané s plánovacím kalendárom.
Sleduje a eviduje jednotlivých riešiteľov konkrétnych úloh, kontroluje rozpracovanosť jednotlivých úloh. Je previazaný s modulom Adries a Kontaktov.

 

Daňové optimalizácie

Modul, ktorý Vám pomôže šetřiť Vaše peniaze!
Pomocou tohto modulu môžete ľahšie sledovať stav Vášho účtovníctva, analyzovať predchádzajúci vývoj hospodárenie vo Vašej firme a na základe získaných výsledkov urobiť strategické plánovanie. Funkcie tohto modulu ocení ako hlavný účtovník zodpovedný za správne zaúčtovanie všetkých dokladov tak aj riadiaci manažéri zodpovední za to, že štátu odvedú v správnom čase len tie peniaze, ktoré mu podľa platných zákonov neodkladne patria.
Pri návštevách kontrolných orgánov štátnej správy oceníte vzájomnú prepojenosť jednotlivých modulov a modifikovateľné výstupné zostavy. Pomocou rôznych variabilných nastavení a filtrov im dokážete predložiť podľa ich požiadaviek také výstupné zostavy, ktoré by mali uspokojiť aj tých “najstarostlivejších” úradníkov.

 

dan_optim

 

 

sklad_s

Sklady

s výstupnými zostavami ako napr.: príjemka a výdajka, zoznam pohybov, obraty podľa druhov pohybov, zoznamy kariet, inventúry, cenníky, a pod. Implementovaná podpora pre hlásenia INTRASTAT s možnosťou exportu do XML súboru. Možnosť vytvárania zložených kariet v niekoľkých úrovniach a kariet s náväznosťou na iné karty. Definovanie cenníka pre rôzne meny. Vytváranie skladových dokladov z objednávok. Možnosť prenosu skladových dokladov, načítanie skladových dokladov z pomocných dokladov alebo textových súborov.

 

Evidencia majetku

Zabezpečuje sledovanie rôznych typov majetku. Umožňuje evidovať celú históriu prevedených daňových a účtovných odpisov a zostatkových cien s presnosťou na mesiace, vrátane technických zhodnotení a prerušení odpisov. Na základe užívateľom zvolených podmienok dopočíta nasledujúce odpisy, a to na jednotlivých kartách alebo hromadne. Je možné plánovanie budúcich odpisov nadobudnutého majetku. Prevedené daňové alebo účtovné odpisy je možné za zvolené obdobie hromadne zaúčtovať, rozčlenené podľa voliteľných tried predmetov. Modul umožňuje filtrovanie a vyhľadávanie záznamov, vrátane príslušných tlačových zostáv.

majetok_s

 

mao_s

Maloobchod

Kompletne nový modul, ktorý umožňuje využívať klientske stanice účtovného systému MRP®-K/S ako maloobchodnej pokladne.

Pracuje v sieti v On Line režime v priamom prepojení na modul Sklad, umožňuje tlač paragónov na 40 znakovej tlačiarni, eviduje grandtotály (čistý, hrubý, záporný), robí uzávierky, prideľuje detailné práva jednotlivým predavačom a eviduje ich prácu.

 

Reštaurácia

Vychádza z maloobchodného predaja. Umožňuje mať napr. otvorené súčasne viac účtov, zlučovať alebo rozdelovať jednotlivé účty, tlačiť objednávky jedál na samostatnej tlačiarni v kuchyni a pod.

rest_s

 

 

danpriz_s

Daň z príjmu právnických a fyzických osôb

dokáže uľahčiť prácu pri príprave daňových priznaní a umožní Vám vytlačiť aj príslušné formuláre. Modul obsahuje každoročne aktualizované formuláre dane z príjmu právnických a fyzických osôb. Vyplnené formuláre sú v programe archivované, identifikačné údaje je možné potom použiť pre predvyplnenie formulárov v ďalšom období.

Pomocník na prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu právnických a fyzických osôb.

 

Pomocné knihy

Kniha zakáziek s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií, Kniha pokladne s možnosťou viesť viacej pokladní v rôznych menách a s kontrolami so zaúčtovaním v účtovnom denníku, Kniha jázd umožňujúca viesť evidenciu firemných motorových vozidiel, ich jázd, jázd súkromných vozidiel pre firemné účely a výpočet cestovných náhrad.

 

poklad_s

 

 

opravy_s

Opravy a reklamácie

Modul umožňujúci vedenie evidencie záručných a mimozáručných opráv. Okrem základnej evidencie agenda umožňuje viesť zoznam súvisiacich organizačných úkonov a zoznam materiálu a prác. Stav zákazky je možné užívateľským nastavením farebne rozlíšiť vzhľadom k dátumu vybavenia zákazky. Materiál je možné preberať z prednastavených položiek alebo skladových kariet.
V module nastavenia je možné prednastaviť farebné schémy zoznamu servisných zákaziek a dobu pre vybavovanie záručných a pozáručných opráv. Táto doba sa potom pripočítáva k dátumu prijatia zákazky a prednastavuje dátum pre vybavenie opravy. Zákazník je založený do evidencie adries.

 

Zmluvy (prijaté a vystavené)

Úplne nová agenda slúžiaca k evidencii prijatých a vystavených zmlúv. Originálne zmluvy je možné ku každému záznamu uložiť ako prílohy v bežných formátoch (napr. PDF, JPG, DOC a pod.).

 

zmluvy_s

 

 

bankvyp_s

Kniha bankových výpisov

umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva. Stiahnuté výpisy dokáže poloautomatickým spôsobom spárovať s účtovným denníkom a knihou faktúr. Jej prednosti sa prejavia najmä pri spracovávaní veľkého množstva údajov. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a iné. Dokáže spätne vytvárať a tlačiť bankové výpisy nadobudnuté iba v elektronickej podobe.

 

Kniha príkazov k úhrade

dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu. Tieto príkazy je možné pripraviť priamym zadávaním dát alebo exportom z iných modulov (napr. z Knihy prijatých faktúr). Vytvorené príkazy ponecháva v archíve pre prípadnú neskoršiu kontrolu. Podporuje rôzné Homebankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, …).

 

prikazku_s

 

multiverzia

Multiverzia programu

Umožňuje prehľadné vedenie účtovníctva niekoľko rokov spätne. Profesionálne účtovné firmy možu pomocou tohoto modulu viesť účtovníctvo teoreticky až 9998 firmám. Dokáže vytvárať identické kópie vybranej firmy (alebo účtovného roku) a v nich robiť napr. skúšobné zaúčtovanie rôzných dokladov, vyskúšať si rôzne mazania, opravy dát, urobiť napr. predbežnú ročnú uzávierku apod. Pri prechode na nový účtovný rok umožňuje ako účtovanie dokladov v novom účtovnom roku tak aj paralelne doúčtovávať doklady do starého účtovného roku.

 

Evidencia pošty

Program na evidenciu prijatej a odoslanej pošty, tlač poštovej knihy, poštových poukazov na laserových a atramentových tlačiarniach. Umožňuje k sebe pripojiť aj nami doporučované digitálne váhy. Potom dokáže napr. vypočítať aj cenu poštového a pod. Príjemcom klasických poštových zásielok je možné zaslať e-mail o tom, že obdržia cenné zásielky, dobierkové zásielky, doporučené zásielky, balík a pod. Ďalej informuje príjemcu o podacích číslach zásielok, dátume a mieste podania zásielok a prípadne aj o dobierkových cenách. Samozrejmosťou je podpora pre elektronické podanie Slovenskej pošty.

 

Posta_s

 

obaly_s

Evidencia obalov

Medzi najzákladnejšie výstupné zostavy patria napríklad zoznamy vydaných obalov apod. Umožňuje aj vyhľadávanie podľa rôznych filtrov ako napr: názov obalu, kód, použitie obalu, odmeny za obal, typy obalov, pôvody obalov apod. Nadväzuje priamo na skladové karty.

 

Manažérske grafické analýzy

Manažérské grafické analýzy v animovanom (3D) zobrazení ocenia najmä firemní manažéri a ekonómovia, pretože dokážu v prehľadnej grafickej forme analyzovať situáciu vo firme nielen za jednotlivé dni, ale až niekoľko rokov spätne. Okrem bežne žiadaných analýz, ako sú porovnanie výnosov a nákladov, HV, vývoj stavov vybraných účtov a pod., umožňuje užívateľom programu nadefinovať si priamo vlastné grafy s vlastnými väzbami medzi jednotlivými účtami.

Analyzy_s

 

uziv_s

Údržba dát a Nastavenie užívateľských práv k jednotlivým modulom

Nastavenie týchto prístupových práv je natoľko prepracované, že Vám okrem bežných základných práv (úplný zákaz, iba čítanie, čítanie a zápis) umožní nastaviť aj rôzne kombinácie týchto práv medzi jednotlivými modulmi, a to v závislosti na vnútornej logike väzieb jednotlivých modulov a spôsobov účtovania.

Jednotlivé moduly sú vzájomne previazané. Okrem vyššie uvedených modulov umožňuje previazať aj s modulmi Mzdy a personalistika, Pošta z Vizuálného účtovného systému.  Celý systém má užívateľsky modifikovateľné výstupné zostavy. Výstupy dokáže exportovať aj do iných Windows aplikácií (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Pomocou MRP E-mail manažéra dokáže rozosielať objednávky, faktúry a cenové ponuky po Internete a nadväzuje na MRP-Internetový obchod.

Systém MRP-K/S je postavený na databázovom servri, ktorý je možné používať bez ďalších poplatkov. Užívateľ tohto účtovného systému teda nemusí investovať ďalšie vysoké finančné čiastky na nadobudnutie databázového serveru.

Celý nami dodávaný softvérový balík sa delí z hľadiska inštalácie na dve časti, a to:

 1. Na časť, ktorá pracuje na stanici označenej ako server, štandardne s operačným systémom Windows 10/
  Windows 8/Windows 7/Vista/XP/2003/
   alebo taktiež pod nami doporučovaným bezplatným linuxovým operačným systémom (Fedora Core 6, Debian 4.0 a pod.)
 2. Na časť, ktorá pracuje na stanici označenej ako klient, štandardne s operačným systémom Windows 10/Windows 8/Windows 7/Vista/XP/2003/.

Pozn.: V prípade, že klientská aj serverová časť bude nainštalovaná na jednom počítači, potom na tomto počítači je potrebné mať operačný systém Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/.
Účtovný systém MRP-K/S je tvorený ako multiverzia a sieťová aplikácia s tým, že užívateľ si kupuje iba toľko licencií, na koľkých počítačoch bude chcieť v tom istom reálnom čase pracovať. Súčasťou základného balíka je kompletný účtovný softvér MRP-K/S pre inštaláciu a používanie na jednom samostatnom počítači alebo pre inštaláciu v počítačovej sieti na stanicu s označením server a jedna licencia pre stanicu s označením klient.

Doporučené hardvérové vybavenie pre účtovný systém MRP-K/S:

Doporučené hardvérové vybavenie vychádza z doporučenej zostavy pre operačný systém, na ktorom budete účtovný systém prevádzkovať. Ako príklad si vezmime operačnú pamäť (RAM): Zatiaľ čo na Windows 2000 si vystačíte s 256MB, na Windows XP s 512 MB, potom pre Windows 7  a  Windows 8 doporučujeme nejmenej 1 GB operačnej pamäte. Ak na počítači bude nainštalovaná serverová časť, je vhodné operačnú pamäť ešte navýšiť.

Na serverovej stanici doporučujeme pre zvýšenie bezpečnosti dát mirrorované disky a na preklenutie kratších výpadkov prúdu záložný zdroj Smart UPS.

Siete LAN – bežná Ethernet s rýchlosťou 10 Mb/s a rýchlejšia s protokolem TCP/IP.

Siete WAN – od verzie 3.60 účtovného systému MRP-K/S, došlo u priameho pripojenia cez internet k radikálnemu nárastu rýchlosti oproti predchádzajúcim verziám – približne o 40%. Preto teraz už nie je nutné v mnohých prípadoch používať terminálový server, ktorý značne predražoval celé riešenie.